Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg
"Door kennisverbinding brengen instellingsleden en bedrijfsleden samen de zorg vooruit"

 

 
header-2-kerst-2020
 
 

Algemene Voorwaarden

A - Aanmelding, toelating en deelname

 1. Waar in deze voorwaarden evenement wordt genoemd, wordt iedere gebeurtenis die de NVTG organiseert bedoeld. Dit zijn oa. het congres, najaarsstudiedag, masterclass, eet&weet sessie en opleidingen.
 2. De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier op de website van de NVTG/IFHE. Andere manieren van aanmelden zijn niet mogelijk.
 3. Na de aanmelding krijgt u automatisch bericht dat uw inschrijving gelukt is. Indien u deze bevestiging niet ontvangt kunt u contact opnemen met onze backoffice.
 4. Toelating voor een evenementen is voor leden en niet-leden
 5. Toelating voor een evenement kan alleen geschieden wanneer er geen bedrag meer open staat van een ander evenement.
 6. De toelating voor een evenement vindt plaats in volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
 7. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers van een evenement wordt een wachtlijst aangelegd.
 8. De NVTG behoudt zich het recht voor om evenementen te annuleren of de startdatum te verplaatsen indien er sprake is van onvoldoende belangstelling dan wel overmacht.
 9. De NVTG behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een evenement te weigeren of te ontzeggen.
 10. Alle informatie die verstrekt wordt door de klant tijdens een evenement wordt strikt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut, medewerkers en docenten.

B - Toegangsprijs, betalings- en annuleringsregeling

 1. De toegangsprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het hoofdbestuur van de NVTG
 2. De deelnemer heeft het recht de aanmelding te annuleren zonder opgave van redenen gedurende 14 kalenderdagen na het insturen van het aanmeldformulier. Annulering dient te gebeuren via de NVTG-backoffice. Annulering van het evenement is tot 6 weken voorafgaand aan het evenement mogelijk.
 3. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het gehele bedrag in een keer te voldoen.
 4. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor betalingen die langer dan 30 dagen duren zullen extra rentekosten in rekening gebracht worden.
 5. Facturen worden verstuurd aan het adres zoals deze door de deelnemer zijn opgegeven.
 6. Indien een evenement wordt geannuleerd zal het bedrag binnen 30 dagen terug betaald worden.
 7. Bij annulering door de deelnemer (onverminderd de bedenktijd zoals in artikel 2 genoemd) gelden de volgende voorwaarden:

7.1 - bij annulering minder dan één week (7 dagen) voor aanvang van het evenement wordt 100% van de kosten in rekening gebracht

7.2 - bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van het evenement wordt 50% van de kosten in rekening gebracht

7.3 - bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van het evenement wordt 25% van de kosten in rekening gebracht

De annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien, na overleg met de NVTG, de plaats door een andere deelnemer van dezelfde werkgever wordt ingenomen.

C – Overige voorwaarden

 1. De copyrights betreffende het door de NVTG verstrekte materiaal behorende bij een bijeenkomst berusten bij de NVTG dan wel andere copyrighthouders. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door of via de NVTG verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NVTG-bestuur.
 2. De deelnemers worden geacht het gedeelde materiaal uitsluitend voor eigen gebruik aan te wenden.
 3. Alle eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten, ter zake van de door of via de NVTG verstrekte materialen, berusten bij de NVTG en/of haar specifieke partners.

  

De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en evenementen die de NVTG organiseert, tenzij ze expliciet uitgesloten zijn.